(İ L A N)

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253, 254 ve 255. maddeleri ile bu maddelere dayanılarak çıkarılıp, 26/07/2007 tarih ve 26594 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulamasına İlişkin Yönetmelik'te, uzlaşma kapsamındaki suçlar bakımından şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi arasında uzlaşma işlemlerinin yapılmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.


Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 15/3 maddesinde "Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, ceza muhakemesinde uzlaştırmacı olarak görev almak amacıyla listeye kaydolmak için her yılın kasım ayının sonuna kadar Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçeyle başvurur. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir." hükmü bulunmaktadır.
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 15. maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen şartları taşıyan ve uzlaştırmacı olarak görev almak isteyen hukuk öğrenimi görmüş kişilerin 16/11/2016-30/11/2016 tarihleri arasında Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu'na bizzat başvurmaları gerekmektedir.


BAŞVURMA ŞARTLARI :
1-a)Üniversitelerin hukuk fakültelerinden veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en öz dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,
b)Hukuk dalında yüksek lisans yada doktora yapmış bulunmak,
c)Baroya kayıtlı avukat olmamak,
d)Taksirli suçlar hariç olmak üzere; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış, ertelenmiş ya da paraya çevrilmiş olsa bile kesinleşmiş bir kararla veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçların ya da zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakcılık, vergi kaçakçılığı, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve haksız mal edinme suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya geçici olarak yasaklanmamış olmak,


2- Hukuk öğrenimi görmüş uzlaştırmacılar, ağır ceza merkezi Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından belirlenen listeye kayıtlı olanlar arasından seçilirler. Bu listeye kayıtlı olan uzlaştırmacılar sadece kayıtlı bulundukları il sınırları içerisinde değil ülke çapında görev yapabilirler.


3-Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, ceza muhakemesinde uzlaştırmacı olarak görev almak amacıyla listeye kaydolmak için her yılın kasım ayının sonuna kadar ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçeyle başvurur. Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı bulunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.


4- İletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesine;
a) Nüfus cüzdan sureti,
b) Mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
c) Adli sicil kaydı
d) İki adet vesikalık fotoğraf,
E) Bu yönetmeliğin 30. maddesi uyarınca yapılacak eğitimlere katılacağını beyan eden dilekçesi,
f) Çalışıyor ise çalıştığı kuruma ait personel kimlik belgesi fotokopisi eklenir.


5-Başvuranların talepleri kaydedilerek Ağır Ceza Merkezi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde değerlendirilir.


6-Başvuranın birinci fıkradaki şartları taşımaması veya dördüncü fıkrada belirtilen belgelerin eksik olması halinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.


7-Talepleri uygun görülenlerin adı soyadları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, oluşturulan liste her yıl ocak ayı içerisinde en az yedi gün süre ile adliyede herkesin görebileceği bir yere asılır.


8-Liste, ayrıca yazılı ve elektronik ortamda hazırlanarak her yılın ocak ayının sonuna kadar Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir. Gönderilen listeler bu birim tarafından yayımlanır.


9-Listede yer alan uzlaştırmacının;
a) Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi,
b)Bu yönetmelikte belirlenen şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
c) Listeden çıkarılmayı talep etmesi,
ç) Uzlaştırmacılıkla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması,
d)Bu yönetmeliğin 30. maddesi uyarınca yapılan eğitimlere katılmaması, durumunda listeden çıkartılır.


10-Listeden çıkarılmasına ilişkin karar ilgiliye tebliğ edilir ve ayrıca yedinci ve sekizinci fıkralarda belirtilen yerlere gönderilir.


11- Zorunluluk halinde listeye kayıtlı olmamasına rağmen, bu maddede belirtilen şartları taşıyana hukuk öğrenimi görmüş kişiler arasından da görevlendirme yapılabilir.


İlanen duyurulur.

 

BAŞVURU FORMU

 

 

HAVA DURUMU
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Gümüşhane Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←